Všeobecný Informatizačný Spolok


Poslanie a ciele

Poslaním Združenia je podpora šírenia vedeckych hodnôt, komunitnej angažovanosti, podpora spoluúčasti verejnosti a občanov (aj vnútri EÚ, aj mimo EÚ) na rozvoje finančných a informačných systémov a dianí, vzájomnej medziľudskej solidarity a hľadanie konštruktívnych alternatív komunitnej spolupráce s dôrazom na využívanie a prezentáciu finančných analytických údajov z medzinárodného trhu každym z členov, pri plnom rešpektovaní právnych predpisov a legislatívy Slovenskej republiky.

Cieľom združenia je najmä prispieť k vytvoreniu transparentného a efektívneho systému interakcie medzi odborníkmi v oblasti elektronického obchodovania, burzovými špecialistami a subjektmi, ktoré máju záujem si zvýšiť informovanosť, prispieť k zapojeniu investícii z verejných a súkromných zdrojov do informačno-komunikačných technológií (ďalej len IKT), výmeny informácii ohľadne stavu medzinárodných a národných búrz a obchodných stredísk, ktorý bude prinášať vysokú pridanú hodnotou pre používateľov, pričom združenie sleduje základné úlohy:

  • informovanie, vzdelávanie svojich členov a odborný dohľad nad IKT investíciami z verejných a súkromných prostriedkov,
  • presadzovanie zmien v systéme IKT v zmysle stanoveného cieľa,
  • vytváranie a navrhovanie riešení s vysokou pridanou hodnotou pre používateľov,
  • poskytnutie prístupu svojim členom k informácie z rôznych zdrojov, vrátane medzinárodnej burzovej informácie a prístupu ku systémom komunikácie medzi sebou a s obchodnými strediskami,
  • zvýšenie kvality odborného vzdelávania svojich členov a ich povedomia o posledných trendoch na finančných trhoch.