Členske pravidla a Stanovy

Členske pravidla a Stanovy (PDF)

Členstvo

Členstvo v občianskom združení

 1. Členom združenia sa môžu stať:
  1. fyzické osoby staršie ako 18 rokov,
  2. právnické osoby, ak súhlasia so stanovami a vnútornými predpismi občianskeho združenia.
 2. Podmienkou členstva je skutočnosť, že záujemca o členstvo v združení vyplní formulár v elektronickej forme na web stránke združenia a súhlasí s týmito stanmi a vnutornymi predpismi združenia alebo písomne vyplní a osobne poda prislušnu žiadosť.
 3. Na prijatie do združenia nie je právny nárok. V príbehu 5 (pätí) pracovných dni vykonny riaditeľ ma pravo odmietnuť žiadosť o prijatí, o čom oznámi žiadateľa prostredníctvom e-mailu alebo pisomne na jeho poštovu adresu.
 4. Výkonný riaditeľ môže na návrh riadneho člena združenia, rozhodnúť o pozastavení členstva riadneho člena v združení. Výkonný riaditeľ tak rozhodne najmä však v prípade, ak člen združenia porušil menej závažným spôsobom stanovy združenia alebo iné interné predpisy združenia. Zánik členstva v občianskom združení.
 5. Členstvo v občianskom združení zaniká:
  1. úmrtím alebo jej vyhlásením na mŕtvu,
  2. zánikom právnickej osoby bez právneho nástupcu,
  3. vystúpením člena združenia (na základe písomného oznámenia člena o vystúpení, ktoré bude doručené výkonnému riaditeľovi),
  4. vylúčením člena združenia (na základe rozhodnutia výkonného riaditeľa) v prípade, že člen opakovane, aj napriek písomnému upozorneniu, porušuje stanovy združenia, alebo iné vnútorné predpisy združenia, alebo iným spôsobom škodí činnosti združenia; návrh na vylúčenie predkladá výkonnému riaditeľovi jeden zo zakladateľov,
  5. zánikom združenia,
  6. neuhradením členského poplatku v lehote určenej vo výzve na dodatočné splnenie si povinnosti zaplatiť členský poplatok. Lehota na dodatočné splnenie si povinnosti nebude kratšia ako 15 dní odo dňa vyhotovenia výzvy.

Práva a povinnosti členov

 1. Združenie má tieto kategórie členov:
  1. zakladateľ
  2. riadny člen
 2. Zakladateľ má všetky práva a povinnosti riadneho člena. Ak sa v týchto stanovách spomína riadny člen, myslí sa tým aj zakladateľ.
 3. Iba zakladatelia máju právo zúčastňovať sa na valnom zhromaždení a hlasovať na ňom.
 4. Riadny člen má právo:
  1. zúčastňovať sa na valnom zhromaždení a hlasovať na ňom na základe písomneho súhlasu všetkých zakladateľov,
  2. zúčastňovať sa na činnosti občianskeho združenia,
  3. voliť a byť volený do orgánov občianskeho združenia a základe písomneho súhlasu všetkých zakladateľov,
  4. predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom občianskeho združenia,
  5. byť informovaný o rozhodnutiach orgánov občianskeho združenia a pripravovaných aktivitách.
 5. Riadny člen má tieto povinnosti:
  1. dodržiavať zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, stanovy združenia a ostatné vnútorné predpisy združenia,
  2. podieľať sa podľa svojich možností na činnosti združenia,
  3. aktívne hájiť záujmy združenia,
  4. platiť členské poplatky, pričom členský poplatok sa považuje za uhradený dňom jeho pripísania na účet združenia,
  5. zdržať sa úkonov, ktoré by boli v rozpore so záujmami združenia.
 6. V prípade, ak má riadny člen združenia pozastavené členstvo v združení na základe rozhodnutia výkonného riaditeľa, nie je oprávnený vykonávať práva člena podľa týchto stanov.
 7. V prípade prijatia rozhodnutia príslušného rozhodnutia výkonným riaditeľom budú riadnym členom združenia sprístupňované a/ alebo poskytované služby v rozsahu stanovenom vnútorným predpisom združenia pre jednotlivé podkategórie riadnych členov združenia. Zaradením riadneho člena do podkategórií v zmysle predchádzajúcej vety tohto bodu, nie sú dotknuté práva práva riadneho člena uvedené v bode 4. písmeno a) až d) tohto článku.